Banner Image Description

ހަމީދު ދޫކޮށްލައިފި

އަޙްމަދު ރިޟްވާން

ސިހުރު ހަދާކަމަށާއި، ސިހުރު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ލިޔެކިޔުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި ފުވައްމުލަކު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތައް ކޯޓުން ވަނީ 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ސިހުރު ހަދާކަމަށާއި ސިހުރު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ގެންގުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން އޭނާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުމަށް އިހަވަންދޫން ކުއްޔަށް ހިފާފައި ހުންނަ ކޮޓަރިއެއް ބަލާ ފާސް ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އެ ކޮޓަރި ބަލާ ފާސް ކުރުމަށް ފަހު އެ ކޮޓަރިން 4 ފޮށިގަނޑާއި 2 ކޮތަޅު ފުލުހުން ގެންދިޔަ މަންޒަރު އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމްގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފެނިފައިވެ އެވެ.

ޢަބްދުﷲ ހަމީދަކީ މީގެ 3 މަސް ކުރިން އިހަވަންދޫ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް އިހަވަންދޫގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފުވައްމުލަކު މީހެކެވެ. އޭނާ އަކީ ދާދިފަހުން ހުޅުވި މަސްޖިދުލް އަބޫބަކުރު ސިއްދީގު ރަޟިއްޔަﷲ ޢަންހުގެ ވަގުތީ މުދިމެވެ.