Banner Image Description

އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގައި ކުލާސްރޫމް ތަކެއް އިމާރަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެދިލެއްވުމގެ މަތިން އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގައި 5 ކުލާސް ރޫމުގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން އިޢުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގައި 5 ކުލާސް ރޫމުގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު އެސުކޫލަށްވަނީ ހޯލު އިމާރާތެއްގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އިހަވަންދޫ ސުކޫލަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވަޑައިގެން އެސުކޫލުގައި 5 ކުލާސް ރޫމުގެ އިމާރާތެއްގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު އެކި ސަބަބުތަކައި ހުރެ މިނިސްޓަރގެ ދަތުރުފުޅުވަނީ ކެންސަލް ވެފަ އެވެ.

އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގައި 5 ކުލާސް ރޫމުގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް 07 ޖެނުއަރީ 2013 ގައި ބިޑަށް ހުޅުވައިލާފައި ވާއިރު ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސުކޫލާއި ސ. މަރަދޫ ސުކޫލުގައިވެސް 5 ކުލާސް ރޫމުގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބިޑަށްވަނީ ހުޅުވައިލާފަ އެވެ.