Banner Image Description

ބަޖެޓު އޮތް ގޮތުން ކައުންސިލެއް "ނުހިންގޭނެ": ސަމީރު

ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ގޮތުން އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖޭހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވާނެ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް ފޯނުން ދެއްވި ޚާއްޞަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި ސަމީރު ވިދާޅުވީ ބަޖެޓު މިހާރު އޮތް ގޮތުން މަސްދުވަހު ވެސް ކައުންސިލް “ނުހިންގޭނެ” ކަމަށާއި، އަވަސް ފުރަސަތެއްގައި ބަޖެޓްގައި ހުރި “ނުބައިތައް” އިސްލާހު ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ މަސްދުވަސް ފަހުން ޖެހޭނީ ކައުންސިލް އިދާރާ ބަންދުކޮށްފައި ގެއަށް ވަންނަން ކަމަށެވެ.

ބަޖެޓްގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހާމަކޮށްދެއްވަމުން ސަމީރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ޚަރަދަށް ބޭނުންވާނެ މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް ފައިސާ ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތަށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް 2013 ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން 38 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ 2012 އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އޮތް މިންވަރަށް ވުރެ 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު މިންވަރެއް ކަމަށެވެ.

“ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ އެކަށީގެންވާ ބެޖެޓެއް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް. މިފަހަރު ބަޖެޓްގަ މި އޮތް މިންވަރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވެސް ފައިސާ ލިބިފައެއް ނެތް. މިހާލަތުގަ ކައުންސިލް ހިންގަންވެއްޖެއްޔާ ވަކި ހިސާބަކުން ކައުންސިލް ޖެހޭނީ ބަންދުކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ވެސް ޖެހޭނީ ހުއްޓާލަން” ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކަރަންޓު ބިލަށް އެކަނި ވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާ ކަމަށާއި، މި ގޮތުން ބަނދަރު އަދި މަގުބައްތި ތަކަށް މަހަކު 50000 ރުފިޔާ އަދި މިސްކިތްތަކާއި ކައުންސިލުން ފީދައްކަން ޖެހޭ އެހެން ބިލްތަކަށް މަހަކު 30000 ރުފިޔާ ހޭދަވާ ކަމަށާއި، ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއިން މި ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ބާކީ ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މި ދިޔަ އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ކައުންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ 555730.98 ރުފިޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަދިވެސް ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަށުގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް މިހާރުވެސް ކަނު އަނދިރީގައި އޮތް އިރު އެ ކަމަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ވެސް ހިމަނާދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އިހަވަންދޫގައި ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް މަހަކު 15500 ރުފިޔާ ކައުންސިލުން މީގެ ކުރިން ދެމުން ގޮސްފައިވާއިރު، މިފަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން މަހަކު 10000 ރުފިޔާ ވެސް ދެވެން ނެތް ކަމަށާއި، ކުނިކެހުމާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ހޭދަކުރުމަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރު ވަނީ ދެ ގުނަ އަށް ދަށްވެފައި ކަމަށާއި، މިސްކިތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމަށް އެންމެ ފައިސާއެއް ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

“ކައުންސިލުން އިދާރީ މަސައްކަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ކަރުދާސް ފަދަ އާލާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެންމެ މަހަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވެސް ފައިސާއެއް ނެތް. އިތުރަށް ނެގޭ މުއްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ވެސް އޮތީ މަސް ދުވަހުގެ ފައިސާ” ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

“އިހަވަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް މި އަހަރަށް ހިމަނާފައެއް ނެތް. އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވި ކަމުގައި ވިޔަސް އިހަވަންދޫގެ ތަރައްޤީ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވުމަކީ ހިތާމަކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. ބަޖެޓްގައި ހަމައެކަނި އޮތީ އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގައި ފަހުން އެޅި 3 ބުރީ ޢިމާރާތުގެ ރިޓެންޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 95000 ރުފިޔާ. 2012 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫގެ ނަރުދަމާ އަށް ފައިސާ ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނުވޭ. އަދި މި އަހަރު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފަ އޮތީ ނަމެއްގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އެންމެ 5 މިލިއަން ރުފިޔާ. ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢަށް މަދުވެގެން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ. އިހަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް އެންމެ ރުފިޔާ އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައެއް ނެތް”  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ގުޅިގެން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިރު، އިހަވަންދޫ ސުކޫލުން ވެސް ވަނީ ބަޖެޓާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.