އިހަވަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާންރޯވެ އަނދަމުން އެބަދޭ!

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

މިރޭ އިހަވަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފިއެވެ. ހަބަރުލިބޭގޮތުގައި މިހާރު އަލިފާންގަނޑުވަނީ އެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ. އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ މެޑިކެއް ބުނިގޮތުގައި މިހާރު އަލިފާންގަނޑު އެއްކޮށް ނިވިއްޖެ އެވެ. މިހާރު އެމީހުން ފުރުމަށްދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ފުރަތަމަ އަލިފާންނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިއައީ ފުލުހުންނާއި ރަށުގެ ބައެއްރައްޔިތުންނެވެ. މަނަފަރުގެ ފަޔާރ އެންޑް ރެސްކިއުޓީމްގެ އެހީތެރިކަންވެސް ފަހުންލިބުނުކަމަށް މަންޒަރުދުއް މީހަކު މައުލޫމާތުދިނެވެ. މި އަލިފާމުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިރޭ 8:30 އެހާއިރުކަމަށް ޚަބަރުލިބެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީގެކުރިންވެސް އެސަރަހައްދުގައި ދެތިންފަހަރެއްގެ މަތިންވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައިވެ އެވެ.