ސުކޫލު ބޯޑުން މަދަރުސާގައި ވޯކުވޭ ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ސުކޫލު ބޯޑުގެ ފަރާތުން މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭގައި ވޯލްކު ވޭ ހެދުމަށް ނިއްމައި އެކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގައު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ގައު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައެވެ. މަދަރުސާގެ މުވައްޒިފުންނާއި ސުކޫލު ބޯޑާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަސައްކަތް މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މަޢޫލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ގާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ގެ އިދާރާގެ ގޯތި ތެރޭގައެވެ. ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 50 ކޮތަޅު ސިމެންތީގެ ގަލެވެ.

ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނާއި އިހަވަންދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު އަދި އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުމާއި އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިތުރުން އިހަވަންދޫ އިންޖީނުގެއިން ވަނީ ލިބިފައެވެ. އިހަވަންދޫ ޑޮޓްކޮމް އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޑުގެ މިމަޝްރޫ އަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ 10000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު އެހީއެއް ވެދެއްވާފައެވެ.

ސުކޫލުބޯޑުގެ ޤަވާޢިދަށް ނިމިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާއި އެކު މިހާރު އޮތް ސުކޫލު ބޯޑުގެ މުއްދަތު މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.