މުށިމަސްގަނޑު ތެރޭގައި ވިހަގަދަ މަހެއް

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރެއަށް ވަދެފައިވާ މުށިމަސްގަނޑު ތެރޭގައި ވިހަގަދަ މަހެއް އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރު އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިމަސް ދުއް ފަރާތްތަކުން މަސް ސިފަކުރާގޮތުގައި މިމަހުގެ ބޯ ވައްތަރީ ފުރެޝަވޯޓަރ ކޯރުތަކުގައި އުޅޭ ބޭންގުގެ ބޮލާއެވެ. އަދި ނިގޫ ވައްތަރީ ކަޅުވެނުގެ ނިގުލާކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ. އިއްޔަ މުށިމަސް ބާނަން ނުކުތް ގިނަ ބަޔަކަށް މިފަދަމަސް ބޭނިފައިވާއިރު ދެމީހަކު މިމަހުގެ ކަށިހެރިގެން އިހަވަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދާފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އިއްޔަ މިމަހުގެ ކަށިހެރުނު މީހެއްގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ފަރާތަކުން ހާމަކުރިގޮތުގައި އެގޭ ކުއްޖެއްގެ އަތަށް މަހުގެ ކަށިހެރިފައިވަނީ މުށިމަސް ބާނަން އުޅެނިކޮށް އެމަސް ގަތުމުން މަސްނެއްޓުމަށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. ކަށި ހެރުމާއި އެކު އަތުގައި ރިއްސުމާއި އެކު އަތުން ލޭމަނާނުވުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީމަރުކަޒަށްގޮސް ތަދުކަނަޑުވާ އިންޖެކުޝަނާއި ވިހައަށް އިންޖެކުޝަން ޖަހާފައި ވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް މިއަދުވެސް އެމީހުން އުޅެނީ އަތުގައި ރިއްސާ، ވޭން އަޅާތީކަމަށް އޭނާ ކިޔާދިނެވެ.  މަހުގެ ކަށިހެރުނު މީހުންނާއި ހަވާލާދީ އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދިން މީހަކު ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިމަހަކީ ފަންހާމަހާއި ގާވިޔާ މަހަށްވުރެ ވިހަގަދަ މަހެއް ކަމަށެވެ.

އިއްޔަ މިމަސްބެވުނުމީހުން ފަހުން ވަނީ ބޮއްކުރާއަށް މަސް ނުނަގާ ކަންވާރުކަނޑާލައި މޫދައް ދޫކޮށްފައި ކަމަށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.