އިހަވަންދޫ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ބިންގާ އަޅައި އަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ހއ. އިހަވަންދޫ ފެރީ ޓާރމިނަލް ބިންގާ އަޅައި އަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔަ ހަވީރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އާއި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާހު އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. ފެރީ ޓާމިނަލް ގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ ދެއްވީ މިދެބޭފުޅުންނެވެ.

މި ޓަރމިނަލަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމަކުން ގުޅާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހަދާ ޓާމިނަލެކެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ފެރީ ޓާމިނަލް ގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ ދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ޢަބުދުﷲ އިރުޝާން

ހއ. އިހަވަންދޫ އަކީ މިސަރަހައްދުގެ އެކި ރަށްތަކުން ގިނަޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ޒިޔާރަތްކުރާ ރަށެކެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިޓާމިނަލް އަކީ އިހަވަންދޫ އާއި ކައިރި ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައަކަށް ވެގެން ދާނެކަމަކަށެވެ.

މި ނިޒާމް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކަނޑުދަތުރުކުރުމުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ފެރީގެ ނިޒާމްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި،އެކަންކަމަށް ހައްލު ލިބޭނެ އައު ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވިދާޅުވީ އިހަވަންދޫ ވެގެން ދާނީ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ އެހެނިހެން ރަށްތަކުގެ ފެރީތައް ގުޅުވާލަދޭ މައި ފެރީ ޓާމިނަލް އޮންނަ ރަށަށް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކައިރި ރަށްތަކުން ފެރީ ގައި ފުރަތަމަ ސަރަހައްދީ ފެރީ މެދުވެރިކޮށް އިހަވަންދޫ އަށް އަންނާނެ ކަމަށާއި އިހަވަންދޫން މައި ފެރީއަށް އަރައިގެން ދެން ދަތުރު ކުރާނީ ހއ. ދިއްދޫ އަށް ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކްގެ ނިޒާމްގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެރީތަކަކީ ސީދާ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށް އަލަށް ބަންނަ ފެރީތަކެކެވެ. އަދި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސައިންތިޒާމްތަކެއް މިފެރީތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.