އާސާރީ މިސްކިތް ސާވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ފަތުޙުﷲ އަޙުމަދު ރަޝީދު

އެކުވެރި ދައުލަތް ނުވަތަ އ.ދ ގެ ފަރާތުން ދުނިޔޭގެ އާސާރީ ތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޖަމިއްޔާ ޔުނެސްކޯ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަވާ ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށް، އެތަންތަނަކީ ދުނިޔޭގެ އާސާރުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން، ހއ. އިހަވަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތް ދިރާސާކޮށް މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޓީމަކުން އިހަވަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަސައްކަތްތަށް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އިހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ފަހަރުގެ ދިރާސާތަކުގައި ޖުމުލަ 7 ޓީމެއްގައި 13 ބޭފުޅުން މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދެ އެވެ. މީގެއިތުރުން، މި ޓީމުތަކުގައި އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ބައެއް ދަރިވަރުންވެސް، މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މިމަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.

މި ފަހަރުގެ މަސައްކަތުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު އެއްކުރާނީ މިސްކިތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، މިސްކިތުގެ ވަށައިގެން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ނުވަތަ “ބަފަރ ޒޯން”ގައި ހިމެނޭ ގެތަކާއި އެތަންތަނުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ އެތެރޭ ހިމޭނޭ ތަކެއްޗާއި، މަހާނަ ގައުތަކުގެ އަދަދާއި އެ ޤައުތަކުގެ ހާލަތާއި، މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ އެތެރޭ ކުރިން ހުރި ތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެތަންތަނުގެ އަސަރުތައް މިހާރު ހުރީ ކިހައި މިންވަރަކަށްކަން ވަޒަންކުރުމާއި، މަހާނަ ގައުތަކަށް ބަލައި މިސްކިތުގެ ހަރިންމަތެރޭ ވަޅުލެވިފައިވާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހނުންގެ އަދަދު ބެލުމާއި، 3ޑީ ކޮށް މިސްކިތުގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި، 2 ޑީ ކޮށް ކުރެހުމާއި، މިސްކިތުގެ ހިރި ގައުތައް ދޮވެ ސާފުކުރުމާއި މިސްކިތުގެ އާކިއޮލޮޖިކަލް އަދި ކޮންޒަވޭޝަނަލް ސަރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިހަވަންދޫގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި އެންމެ ދުވަސްވީ ބޭބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މިސްކިތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

މިހާހިސާބަށް މަސައްކަތްތައް ދިޔައިރު، މިސްކިތް 3ޑީ ކޮށް ފެންނާނެގޮތް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، ޑޮކިއުމެންޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އިންޓަވިއުތައް ނަގާ ނިންމާ އެ ޓީމުން ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފުރައިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން، މިސްކިތުގެ އެތެރޭ ފާރުތަކުގައި ހުރި ފެހިތައް ދޮވެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މަހާނަ ގައުތައް ލޮކޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އާކިއޮލޮޖިކަލް ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި މިފަހަރު އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތުތައް ނިންމާ އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިހަވަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތާ އެކު އިތުރު އެހެން 6 މިސްކިތެއް ވޯލްޑް ހެރިޓޭޖް ލިސްޓްގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެއީ މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތާއި، ޢީދު މިސްކިތާއި، އ.ދ ފެންފުށީ މިސްކިތާއި، ލ. އިސްދޫ މިސްކިތުގެ އިތުރުން ރ. މީދޫ މިސްކިތެވެ. މީގެކުރިންވެސް އިހަވަންދޫ  އާސާރީ މި މިސްކިތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. ވޯލްޑް ހެރިޓޭޖް ލިސްޓްގައި އާސާރީ މިސްކިތް ހިމެނިއްޖެ ނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަގުގައި އިހަވަންދުއަށް ބޮޑެތި މަންފާތަކެއް ކުރާނެއެވެ. މިގޮތުން، މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުމާއި އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރި މަންޒިލަކަށް މި ސަރަހައްދު ހެދުމަށް މިކަމުން އެހީލިބިގެންދާނެ އެވެ. އިހަވަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތަކީ އިހަވަންދޫގައި ހުރި  އުފެއްދުންތެރި ފަންނުތައް ދައްކުވައިދޭ އެންމެ ޤަދީމީ ބިނާއެވެ.