ހއ އަތޮޅުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑުރަށަކަށް އިހަވަންދޫ!

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ދެވަނަޔަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށަކަށް އިހަވަންދޫ ވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ މެއިމަހު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅޮކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ ރަށުއާބާދީގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު، އަތޮޅުގައި އެންމެ އާބާދީ ބޮޑީ ވެރިރަށް ދިއްދޫގައެވެ. ދިއްދޫގެ އާބާދީ 4531 އަށް އަރާއިރު އަތޮޅުގެ ދެވަނައަށް އާބާދީ ބޮޑު އިހަވަންދޫގެ އާބާދީ އަކީ 3532 އެވެ. މިދިޔަ އަހަރާއި ހަމަޔަށްވެސް ހއ އަތޮޅުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮތީ ހޯރަފުށީގައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު 3509 ގެ އާބާދީ އަކާއިއެކު ހޯރަފުއްޓަށް ލިބެނީ 3 ވަނައެވެ.

ދިއްދުއާއި އިހަވަންދޫ އަދި ހޯރަފުށި ފިޔަވާ އަތޮޅުގެ އެހެންރަށްތަކުގެއި އޮތީ 3000 އަށްވުރެ ދަށުގެ އާބާދީތަކެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއްކަމަކީ ހއ އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ %48.8 ނިސްބަތްވަނީ އެތިން ރަށަށްކަމެވެ. ހއ އަތޮޅުގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ ރަށަކަށް އޮތީ 397 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މޮޅަދޫއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން 2021 ވަނައަހަރުގެ މެއި މަހާ ދެމެދުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު ހއ އަތޮޅުގެ އެންމެ ރަށެއް ފިޔަވާ ހުރިހާރަށެއްގެ އާބާދީވެސްދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަބާދީ ދަށްވަމުން ދަނީ ތަކަންދޫގައެވެ. އެރަށުގެ އާބާދީ އިތުރުވާ ނިސްބަތްހުރީ އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު %0.08- ގައެވެ.

އަހަރުން އަހަރަށް އާބާދީ އިތުވާ ނިސްބަތް އެންމެމަތީ އިހަވަންދޫގައެވެ. އިހަވަންދޫގެ އާބާދީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް  2.15% އިތުވަމުންދާކަމަށް ދައްކައެވެ. ނިސްބަތުން ހއ އަތޮޅުގެ އެންމެ ޒުވާން އާބާދީއެއްވެސް އޮތީ އިހަވަންދޫގައެވެ. އެގޮތުން އިހަވަންދޫގެ އާބާދީގެ %34.7 އަކީ  18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނެވެ.

 

ހއ އަތޮޅުގެ ޖުމްލަ އާބާދީ އަކީ 23698 އެވެ. މިހާރު އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ ރޭޓުން އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާނަމަ ކުރިޔަށް އޮތް 20 އަހަރުގެ ތެރޭ ހއ އަތޮޅުގެ އާބާދީ 30،000 އަރާނެއެވެ.