ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ކޮމިޓީއަށް އާމުންގެ ފަރާތުން ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ކުރިޔަށްއޮތް ފަސް އަހަރަށް (2021 އިން 2026 އަށް) އިހަވަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށް އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަށް އާނމުންގެ ފަރާތުން ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިކަމާއިގުޅިގެން އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވަނީ އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ އާންމުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 6500013 ގުޅައިގެން ނުވަތަ ގޫގަލް ފޯމެއް ފުރައިގެން މިހިނގާ ޖުލައިމަހުގެ 6 އެއްވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން އެކަމަށް އެދުމަށެވެ. އާންމުންގެ ތެރެއިން، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށް އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރާނީ ކިތައް ބޭފުޅުންނެއްކަމެއް އަދި އެފަރާތްތައް އައްޔަންކުރާނެ މިންގަނޑެއް ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވަނީ ރަށުކައުންސިލް ތަކަށެވެ. އަދި އެގާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަށްރޫއުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާއަތްތަކަށް ފައިސާ އާއި ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސްރޫއުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުންނާއި އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގުމުގެ އިހްތިޔާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދޭއިރު ބޭރުގެ ބޭންކެއް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދާނަމަ ސަރުކާރު މެދުވެރިކުރަންޖެހެއެވެ.