އިހަވަންދޫގައި އަލަށް ނެޓްމީޓަރިންގެ އުސޫލުން ގެއެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫގައި އަލަށް، ގެއެއްގެ ސޯލާ ސިސްޓަމް ފެނަކައިގެ ކަރަންޓް ގްރިޑަށް ގުޅައި ނެޓްމީޓަރިން އުސޫލުން ހިދުމަތް ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބްރާންޗްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސަމީރު ވަނީ އިހަވަންދޫއިން މިހިދުމަތް ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަންފެށި، ފަހިވާގެއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

ސަމީރު ވިދާޅުވީ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިން ނެޓްމީޓަރިން އުޞޫލުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަންފެށުމުން ކަރަންޓް ބިލަށް އޭގެ ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖީބަށް އިތުރު ލުއިކަމެއް ގެނެސްދޭނެ މަގެއްކަމުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިހިދުމަތް ބޭނުންކުރަންފެށި ފަހިވާ ގޭގައި ހަރުކޮށްފައިވަނީ 3 ކިލޯ ވޯޓްގެ ސޯލާ ސިސްޓަމެކެވެ.

އާންމުން ގޭގޭގައި ހަރުކުރާ އިޔާދަ ކުރެނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމުތައް، ކަރަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ތަކުގެ ގްރިޑަށް ގުޅަން ޖެހޭނީ ނެޓް މީޓަރިން އުސޫލުންނެވެ. ނެޓްމީޓަރިން އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުން، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ޖުމްލަ ކަރަންޓު، ނުވަތަ ކަރަންޓުން ބައެއް އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލައަށް އުފައްދާ ކަރަންޓުން، އެ އުފެއްދި ކަރަންޓުން ބޭނުންނުކޮށް އިތުރުވާބައި، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ވިއުގައަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެއެވެ. އެގޮތުން ވިއުގައަށް ފޮނުވޭ ކަރަންޓުގެ ޔުނިޓްގެ އަދަދު ބިލުން އުނިކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް އުފައްދާ، ވިއުގައަށް ފޮނުވާ ކަރަންޓު ޔުނިޓްގެ އަދަދު ބިލުން އުނިވެގެން ދިޔުމުން، ނެޓްމީޓަރިން އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާ މިންވަރު ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ޖުމްލަ ކަރަންޓް އަމިއްލައަށް އުފެއްދޭނަމަ މި ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެނާޖީ އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް އެނާޖީ އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން، ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ނެޓް މީޓަރިންގެ އުސޫލުން ގުޅުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތަކެވެ.

އެ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ގްރިޑާ ސޯލާސިސްޓަމް ގުޅަންވާނީ އެނާޖީ އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ އެކަމަށް ޚާއްސަ މީޓަރެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ސޯލާ ސިސްޓަމު ގްރިޑަށް ގުޅޭނީ އެނަޖީ އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކަރަންޓް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ގިންތީގެ ތެރޭން އެންމެ މަދުވެގެން A,B,C,E ގިންތި ތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އިންޖިނޭރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިގޮތަށް ސޯލާސިސްޓަމް ގްރިޑަށް ގުޅުމުގެ ކުރިން އެނާޖީ އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ގްރިޑަށް ސޯލާ ސިސްޓަމް ގުޅާއިރު މިދެސިސްޓަމް ޕެރެލެލްވާން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރެވޭއިރު ކަރަންޓް ގްރިޑަށް ދިމާވާ އާދަޔާ ޚިލާފު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ހަރުކޮށްފައި ހުރުމާއެކު މިފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ނިޒާމު ކަރަންޓު ގްރިޑުން ވަގުތުން ގުޅުން ކެނޑެން ޖެހެއެވެ.