ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަރިޔަމް

މިދުވަސްވަރު އިހަވަންދޫގައި ޑެންގީ ހުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙިމަރުކަޒުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ޖޫންމަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 5 މީހަކަށް ޑެންގީހުން ޖެހިފައިވެއެވެ. މޫސުމީގޮތުން މިއީ ޑެންގީހުން ފަތުރާ އީޑީސް މަދިރި އާލާވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ ތިމާ އުޅޭ މާހައުލުގައި ފެންހަރުލާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ނެތްކަން ޔަޤީން ކުރުމާއި ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާވެ ތިބުމަށް އީޑީސް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހެލްތު ސަރވިސް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަކުރަމް މިނޫހުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މަދިރި އުފެދޭތަންތަން ނައްތާލުމުގައި ފަރުދީގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ވަރަށްގިނަކަމަށާއި މަދިރި އުފެދޭކަހަލަ ކުނިތައް ސާފުކޮށް، ވާރޭވެހުނީމަ ފެންހަރުލާ ތަކެތީގައި ފެންހަރުލާފައި ނުހުންނާނޭކަން ޔަޤީންކުރުމަށް، ތިމާ އުޅޭ ގެޔާއި، ފަޅުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގެޔާއި ހަދަމުންދާގެ ބެލުންމުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސްތަނެއް ހުރިނަމަ، ފެންހަރުނުލާނެ ގޮތަކަށް އެތަކެތިހައްދަވައިދެއްވުމަށް އަކުރަމް އެދިލެއްވިއެވެ. ނާއްޓެއްގެ ތެރެއަށް އެޅިފައިހުރި ކުޑަ ފެންފޮދަކުން އަލާވާ މަދިރިންވެސް އެތައްބަޔަކަށް މިބަލި ޖައްސަފާނެ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އެއްވެސް ކަމަކީ ކުޑަކަމެއްކަމަށް ދެކިގެންނުވާނެ ކަމަށް އަކުރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

2016 ވަނައަހަރު އިހަވަންދޫގައިވަނީ ޑެންގީހުމުގެ އެޕިޑަމިކެއް ފެތުރިފައެވެ. އެފަހަރުގެ އެޕިޑަމިކްގައި އިހަވަންދޫއިން 90 އަށްވުރެގިނަ މީހުންނަށް ޑެންގީހުންޖެހުނެވެ.