Banner Image Description

ކޭއާރުއެޗްގައި ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފަށަނީ

މަރިޔަމް

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު އާންމު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން، ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ދާވޫދު ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތަކީ ކޭ.އާރު.އެޗް ގެ ކްލިނިކަލް ސާރވިސަސް ޑިވިޝަނުން އިސްނަންގަވައިގެން ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގެ އޮތޮޕޭޑިޝަން ޑރ. އާޒިމްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ހިދުމަތެއް ކަމުގައެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް މިފަދަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކަށީގެ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަން ތަކެއް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ އުއްމީދެއްކަމުގައި އަޙްމަދު ދާވޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭއާރުއެޗްއިން ވިދާޅުވީ ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އިތުރަށް، ޑރ. އާޒިމް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ހުންނަވާ ދުވަސްވަރު، އޯ.ޕީ.ޑީ ގައި ހަފްތާގެ ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ. އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ކޭއާރުއެޗް ގައި ވެއިޓްލިސްޓު ކޮށްފައިވާ ބަލިމީހުންނަށް އިސްކަންދީގެން ހަފުތާއަކު 4 ދުވަހު އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ޑރ. އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހިނގާ އޯގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޑރ. އާޒިމް ކޭއާރު އެޗްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޑރ. އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ އަދި މިދުވަސްތަކުގައި އޯޕީޑީގައި ބައްލަވާ ބަލިމީހުންގެ ކަށީގެ އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކޭއާރުއެޗްން ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހުރި މިންވަރަކުން ކުރާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.