މޮނިޓަރިންގެ 8 ވަނަ ދުވަސް، ޖުމުލަ ފައްސި 15 އަށް

މަރިޔަމް

ހއ. އިހަވަންދޫން ކޮވިޑު ބައްޔަށް ފައްސިވި ޖުމުލަ އަދަދު 15 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހޯމަދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހޯމަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ 15 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ 4 މީހަކު ކޮވިޑު ބައްޔަށް ފައްސިވެފައެވެ. އެއީ ކުޑަހުވަދޫ ކުލަސްޓަރ އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް އެމަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުވެސް އިހަވަންދޫން ކޮވިޑު ބައްޔަށް 2 މީހަކު ފައްސިވެފައިވެއެވެ. އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކޮވިޑު ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވަނީ  2021 އޯގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަހު އެމަރުކަޒަށް ރޯގާގެ އަލާމަތްތަކާއެކު ދެއްކި ދެމީހެއް ކަމަށެވެ. އެއީ 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 44 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން އިހަވަންދޫ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައި ވަނީ އޯގަސްޓު 13 ވީ ހުކުރު ދުވަހު  ދ. ކުޑަހުވަދޫން އިހަވަންދޫއަށް އައި 4 މީހުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވަނިކޮށް އެމީހުންނާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 2 މީހަކު އޯގަސްޓު 16 ވީ ހޯމަދުވަހު ކޮވިޑަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ހޯމަދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އިހަވަންދޫ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން މިވަގުތު 17 ތަނެއް ވަނީ ކަރަންޓީނު ކޮށްފައެވެ.