ދިފާޢިނިޒާމް ދަށްމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަރިޔަމް

ދިފާޢިނިޒާމް ދަށްމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހއ. އިހަވަންދޫ އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމަރުކަޒުން އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދިފާޢިނިޒާމް ދަށްމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ވެކްސިނެއް ޖަހާފައިވާ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް މަރުކަޒަށް ގުޅައި ނަންނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ނަންނޯޓު ކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ އެމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ 9930501 އަށެވެ.

މިގޮތުން، ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހުން، އޮޓޯ އިމިއުން ޑިސީސަސް، ކެންސަރބަލީގެ މީހުން، ދިގުމުއްދަތަށް ސްޓްރޮއިޑް ބޭނުންކުތާ މީހުން، ތެލެސީމިއާ، ސިކްލް ސެލް އެނީމިއާ، ޑައިލިސިސް ހަދާ މީހުންނާއި ކިޑުނީ ބަލި ފަދަ ދިގުމުއްދަތަށް ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހުން ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ނަންނޯޓު ކުރުމަށް އެމަރުކަޒުން އެދިލައްވައެވެ. އެމަރުކަޒުން މީގެ ކުރިން ވަނީ މައިބަނޑު މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށްބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން އެންމެފަހުން އާއްމުކުރި މައުލޫމާތު ތަކަށްބަލާއިރު އިހަވަންދޫގެ ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ ޖުމުލަ 88 އިންސައްތަ މީހުން ކޮވިޑުން ދިފާޢު ވުމަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައި ވާއިރު ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހާފައި ވަނީ 70 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.