ސިހުރު ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބައެއް ގެތަކަށް ފުލުހުން ވަންނަން ފަށައިފި

ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން

ސިހުރު ހަދާކަމަށާއި ސިހުރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތާއި ލިޔެކިޔުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އިހަވަންދޫގެ ބައެއް ގެތައް ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ފެށި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި ނޫރީގެ އާއި، ވެގަސް އާއި، ވީނަސް އާއި، ފެމޯރާގެ އަދި ޝަހަރުއާބާދު ބަލާފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރަށުތެރެއިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެ އެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި މިހާތަނަށް ފާސްކުރެވިފައިވާ ގެތަކުން ސިހުރު ހަދާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ބައެއް ލިޔެކިޔުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް އިތުބާރުހުރި މަސްދަރަކުން ޚަބަރު ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މި އޮޕަރޭޝަންގައި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާކަން އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް ޔަގީންކުރެވިފައިވެ އެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނާ ބެހޭ ރަސްމީ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައި ނުވެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު 3 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ފުލުހުން ވަނީ މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފަ އެވެ. އެ ފަހަރު ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ރެޑްސްޓާރގައި ކުއްޔަށް އުޅުނު ހަމީދު ކިޔާ ފުވައްމުލަކު މީހާކާއި އޭނާގެ އަނބިދަރިން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ކޮޓަރިއެކެވެ. އެ ކޮޓަރިން ސިހުރު ހެދުމަށް ބޭނުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ލިޔެކިޔުމާއި އާލާތް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދީފައިވެ އެވެ. އަދި އެ އޮޕަރޭޝަންގައި އެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅުނު ހަމީދު ވަނީ ހައްޔަރު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.