Banner Image Description

ޕްރީ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދެއްވަނީ

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ފައިބެއަހަރު ޑިސެމްބަރ މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަޙްމަދު ޢަބުދުﷲ ބިންގާ އަޅައިދެއްވި އިހަވަންދޫ ޕްރީ ސުކޫލް، އިމާރަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުގެ އަމިއްލަ ޙަރަދުގައި ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަމީރު ވިދާޅުވީ ރަށުގައި ދުޅަހެޔޮ ތައުލީމީ ނިޒާމެށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިހަވަންދޫގައި ޒަމާނީ ޕްރީ ސުކޫލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްފަށައި، ޕްރީ ސުކޫލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައަޅައި، އެބިމުގައި ހުރި ރުއް ގަހަށް ބަދަލުދެވި، ރުއް ގަސް ކަނޑައި ބިން ސާފުކުރުމަށްފަހު، އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތައް ކުރަހައި ޑިޒައިންކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަންތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހަރަދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ޕްރީ ސުކޫލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، އެ ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލަށް މާބޮޑު އާއްމުދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށްނުވާތީ ބައެއް ފަރާތްތަކުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ޕްރީ ސުކޫލު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަހުމަދު އަބުދުﷲ ގެ ފަރާތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ޕްރީ ސުކޫލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް މެމްބަރުގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް މެމްބަރުގެ ފަރާތުން ތަކެތި ލިބިފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން 100 ކޮތަޅު ސިމެންތީގެ އިތުރުން 200 ބަސްތާ ހިލަ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަމީރު ވިދާޅުވީ، 30 ފޫޓް 21 ފޫޓުގެ ހަތަރު ކްލާސް ރޫމާއި ލައިބުރަރީއަކާއި އޭވި ރޫމް އަދި އޮފިހެއްގެ އިތުރުން ބޮޑު ހޯލަކާއި ގުދަން އަދި ފާހާނާ ހިމަނައިގެން އިމާރަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީ ސުކޫލު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢަށް 10 ލައްކަ އަށްވުރެގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން 6 ލައްކައަށް ވުރެއްގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނީ އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ޕްރީ ސްކޫލު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަޅާފައިވާއިރު އެމަސައްކަތުން އެކި މުއައްސަސާތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕްރީ ސުކޫލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާކަމަށް ކައުސންސިލްގެ ރައީސް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިހަވަންދޫގައި ޕުރީ ސުކޫލު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޮޑު އެހީއެއް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއަށް މިދިޔަ އަހަރުވަނީ މެމްބަރުގެ ފަރާތުން 42 އިންޗީގެ 11 ފަތި ޓީވީ ހަދިޔާކޮށްފައިކަން ފާހަގަ ކުރެވެ އެވެ.