އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ޕީޑީއެޓްރިކް ޑޮކްޓަރެއް ހޯދަނީ

މަރިޔަމް

އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކުގެ ހާއްސަ ޑަކްޓަރެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އިއްޔައެވެ.

މުސާރަޔާއި އެލަވަންސާއިއެކު 43740 ރުފިޔާ ލިބޭ މިމަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 03 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން، ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި އާއްމު ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދެއްވާ ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް ދާއިމީކޮށް އެއްވެސް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއްގެ ހިދުމަތް ލިބެމަކުން ނުދެއެވެ. އެމަރުކަޒުން ގައިނީކޮލޮޖިސްޓްގެ ހިދުމަތް ލިބެމުންދަނީ އައުޓް ރީޗް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަހަކު 6 ދުވަހުއެވެ. ވުމާއިއެކު ޕީޑީއެޓްރިކް ޑޮކްޓަރެއްގެ ހިދުމަތް ފެށިއްޖެނަމަ އެކަންވާނީ އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުން ދާއިމީގޮތެއްގައި ފުރަތަމަ ލިބިގެންދާ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއްގެ ހިދުމަތަށެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކުގެ ހާއްސަ ޑަކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނީ 16 އަހަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ ކުދިންނަށެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުން އަހަރަކު ފަނަރަ ހާހެއްހާ ބަލިމީހުން ހިދުމަތް ހޯދާއިރު އޭގެތެރެއިން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ނިސްބަތް އުޅެނީ 70 އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތީގައި ކަމަށް އެމަރުކަޒުން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.