ސުކޫލުގެ އެދުމުގެ މަތިން ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ނަގަނީ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ސްކޫލުގައި ހުރި ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ނެގުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން އިއްޔަ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ހުޅަނގުފަރާތުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން އެބިނާގެ ފުރާޅުން ސްކޫލްގެ ހުޅަނގުފަރާތައް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު ފެންއެޅި ހަޑިވަމުން ދިޔުމާއި، އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ހެދުމަށް ޖަހާފައިވާ ތަނބުތަކުން ސްކޫލްގެ ނަންޖެހުމަށް ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނުގެ ދޭހައަށް ހުރަސް އެޅި ސްކޫލުގެ އިސްމަންޒަރު އިތުރުވެ ހައިބަތަށް އުނިކަން އަންނަކަމަށް ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ މެހެމާނުން ފާހަގަކުރަމުންގެންދާތީ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން އެކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދެމުންދާތީ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މި ހިޔާ ނަގައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފާރާތްތަކުން 05 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:15 އަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގޮސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިމަސައްކަތަށް އެދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 12 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:15 އެވެ.