ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ފަތުހުﷲ އާއި އިމަގު ޖަމިއްޔާއަށް

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު، ފަތުޙުﷲ އަހްމަދު، މޫރިތިގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ އަށާއި އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މި އިނާމްތައް އެފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރީ މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 14 ބޭފުޅަކަށް ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ފަތުޙުﷲ އަހްމަދު، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ހާސިލްކުރެއްވީ ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުންނެވެ. އަދި އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ހާސިލްކުރީ އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ޖަމާއަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ރޮނގުންނެވެ.

ފަތުޙުﷲ އަހްމަދު، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމާ ހަވާލުވެލައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާގެ އޮފީސް

ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ހާސިލްކުރެއްވި ފަތުޙުﷲ އަހްމަދަކީ ދިވެހިބަހަށް ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އަހުލުވެރި ކުރެއްވުމަށް ބަހަވީ ދިރާސާތައް ކުރެއްވުމާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ފަންނުތައް ދަސްކޮށްދެއްވުމުގައި ސާބިތުވެހުންނެވި ޒުވާން މުދައްރިސެކެވެ. ދިވެހިބަހާއި ގުޅުންހުރި ކޯސްތަކުގެ މާއްދާތައްވެސް ފަތުހުﷲ ކިޔަވާދެއްވާފައިވެއެވެ.

އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ޖަމާއަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ހާސިލްކުރި އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހއ އިހަވަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށާއި ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން މި އެވޯޑާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ އެޖަމިއްޔާގެ މިދައުރުގެ ރައީސް ހއ އިހަވަންދޫ ވައިލެޓްގޭ މޫސާ އަލީއެވެ.

އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީ، ހިތްވަރުދިނުމުގެ  ޤައުމީ އިނާމާ ހަވާލުވެލައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާގެ އޮފީސް

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވީ ހަނދާނީ ފިލާއެކެވެ. ގައުމީ އިނާމަށް ބޭފުޅުން ހޮއްވެވީ އެކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިންނެވެ.