Banner Image Description

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ ފެށިގެން ކުރިއަށް

މަރިޔަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓުސް އެންޑު ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ތަކުގެ މަހާސިންތާ ހއ. އިހަވަންދޫގައި ރޭ ފަށައިފިއެވެ.

މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، ހަރުދަނާ މަދަނީ މުޖުތަމައެއް ބިނާކޮށް ފަހި ވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމާއި، ގައުމީ ތަރައްގީއާއި، ހެޔޮވެރިކަން އަދި އިޖުތިމާއީ ތަފާތު މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޖަމްއިއްޔާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަހާސިންތާ ހާއްސަ ކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ 3 އަތޮޅު ކަމުގައިވާ ހއ،ހދ. އަދި ށ. އަތޮޅުގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށެވެ.

ރޭ8:00 ގައި ފެށި މި މަހާސިންތާ މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މިމަހާސިންތާ ކުރިއަށްދަނީ އިމަގު ވެހީގެ ހޯލުގައެވެ.

މިމަހާސިންތާގައި އުތުރުގެ 3 އަތޮޅުން ޖުމުލަ 40 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެއެވެ. މަހާސިންތާގެ ހަވާސާގެ ތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާއްމުކޮށް އެންމެނަށް ހުޅުވާލައިގެން” ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމް”އެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ތަޖުރިބާކާރު އިންސްޓަރަކްޓަރަކާއި އެކު އިހަވަންދޫ މިސްކިތްމަގު މައިޒާނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިފަދަ ދެވަނަ ސެޝަނެއް އަންނަ ބުދަ ދުވަހުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސުލުން ހާމަކުރައްވައެވެ.