ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރެކްރިއޭޝަނަލް ކަނދުފަތި ހއ. މޮޅަދޫ ބޭރުގައި އަޅަނީ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރެކްރިއޭޝަނަލް ކަނދުފަތި ހއ. މޮޅަދޫ ބޭރުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑު އެގުރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

3 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިވަގުތު ހއ. އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ކަނދުފަތި ޓީމްގެ މި ދަތުރުގައި ހއ. މޮޅަދޫ ބޭރުގައި ފުށޮޅު ކަނދެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރެކްރިއޭޝަނަލް ކަނދުފަތި ހއ. މޮޅަދޫ ބޭރުން އަޅާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހއ މޮޅަދޫ ބޭރުގައި ބޮއެއް އެޅުމަށްޓަކައި މީގެ ކުރިން ތައްޔާރުކުރި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ( ބޮއެ ) އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުން ފިޝަރީޒު މިނިސްޓުރީއިން އެއިރު ވަނީ އެކަމުގެ ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މަސްވެރިންގެ ލާބައާ މަންފާއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 56 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.