އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީ ގުރޫޕު، އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީ ގެ ނަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫގެ ކަނބަލުން ބާރުވެރިކުރުވުގެ ބޭނުމުގައި އުފެއްދި އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީ ގުރޫޕު، އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީ ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓަގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިއެވެ.

ނިމިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރެޖިސްޓުރީ ކުރެވިގެންދިޔަ މި ޖަމިއްޔާ، އިހަވަންދޫގައި ހިންގޭ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އަންހެން ކަނބަލުން އިސްވެ، އިހަވަންދޫގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގުރޫޕެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވިފައި ވެއެވެ.

އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝާއިރާ، ވިދާޅުވީ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދަކީ ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމާއި، އަންހެނުންގެ ހިއްސާ މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރުކުރުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި، އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން ކަމަށެވެ.

އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީގެ އިންތިހާބު ބޭއްވެންދެން، އިންތިގާލީ ހިންގާކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވި، އެކޮމެޓީން މިހާރު ދަނީ ޖަމިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ކަމަށް ޝާއިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިހިނގާ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަހުހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޖަމިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޝާއިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެޖަމިއްޔާގެ މާލެ ގޮފިވެސް ވަގުތީގޮތުން އެކުލަވާލެވި މާލެ ގޮފީގެ މަގާމުތަކަށްވެސް މެމްބަރުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކަން ޝާއިރާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިހަވަންދޫގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އެޖަމިއްޔާއިން ދަނީ މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވަމުންނެވެ.

އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީ ގުރޫޕުގެ ނަމުގައި ރެޖިސްޓުރީ ނޮކޮށް ކުރިން ހިންގުނު ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި އިހަވަންދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް އަދި އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އެގުރޫޕަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލެއްވުމެއް ލިބިފައިވާކަން ޝާއިރާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިހަވަންދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީ ގުރޫޕުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އާއިލާތައް ގޭބަނދުގައި ތިބެން ޖެހުނު ވަގުތު އެގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ވަނީ ކޮއްކޮމެންގެ މަދަހަ މުބާރާތް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު އަދި ވަރަށް ކާމިޔާބު ހަރަކާތެއް ކަމަށް ޝާއިރާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިހަރަކާތައް އޭ.އެސް.ޕީ (އޮޓޯ ސޭވް ޕުރޮޑަކްޝަން) އިން ލިބުނު އެހީތެރިކަން އެޖަމިއްޔާއިން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރައްވައެވެ.

އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީ ގުރޫޕުން ވަނީ އެކިފަހަރު މަތިން އިހަވަންދޫގެ ކަނަބަލުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤާރީ ކޯސްގެ އެކި ލެވެލްތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަދީފައެވެ. މިފުރުސަތު ތަކުގެ ބޭނުންހިފައި އިހަވަންދޫގެ ބައެއް ކަނބަލުން ވަނީ ޤާރީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީ ގުރޫޕުން ވަނީ ކަނބަލުން އިސްވެ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވިދާނެ ކަން ހާމަކޮށްދީފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކަންކަމުގައި އިސްނަގައި އުޅުމަށް ކަނބަލުން މޯޓިވޭޓު ވެގެން ދިޔަކަން ޝާއިރާ ފާހަގަ ކުރައްވައެވެ.

އިހަވަންދޫ ވިމެންސް ކޮމިޔުނިޓީ ރެޖިސްޓްރީ ވެގެން ދިއުމާއެކު ޖަމިއްޔާގެ މަސައްތަކްތައް ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވެ ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސާ ޝާއިރާ ފަހަގަ ކުރައްވައެވެ.