ޕީސީއާރާ ނުލައި މިހާރު އިހަވަންދޫ އަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ

މަރިޔަމް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި ރަށްތަކުގެ ލިސްޓްގައި ހއ. އިހަވަންދޫ ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައެޅި މިންގަނޑަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި ރަށްތަކުގެ ލިސްޓްގައި އިހަވަންދޫ ހިމެނުމުން ކޮވިޑުން ދިފާޢުވުމަށް ދެވޭ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕީސީއާރު ޓެސްޓާ ނުލައި އިހަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެވެ.

ކަރަންޓީންވުމާއި ޕީސީއާރު ހެދުމުގައި އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތާގުޅޭގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަވެ 14 ދުވަސް ހަމަވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ދަތުރުކުރާ ރަށުގައި ވެކްސިން ކަވަރޭޖް ހަމަވެފައިވާނަމަ، ދަތުރު ފަށާ ރަށުގައި ހަފުތާއަކު ޓެސްޓުކުރެވޭ ސާމްޕަލްގެ ނިސްބަތުން ޕޮޒިޓިވިޓީ 5 އިންސަތައަށްވުރެ ދަށްނަމަ ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި، އަދި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ނުހަދާވެސް ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

އަދި ދަތުރު ފަށާ ރަށުގައި ހަފުތާއަކު ޓެސްޓުކުރެވޭ ސާމްޕަލްގެ ނިސްބަތުން ޕޮޒިޓިވިޓީ 5 އިންސަތައަށްވުރެ މަތި ނަމަ ދަތުރުކުރެވޭނީ ފުރުމުގެ 72 ގަޑިއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކުކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެ އެވެ.

އެކަމަކު ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަނުވާ މީހެއްނަމަ، ދަތުރުކުރާ ރަށުގައި ވެކްސިން ކަވަރޭޖް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް 14 ދުވަހުގެ ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރުމާއި ކަރަންޓީނުން ދޫކުރުމަށް ހަދާ ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭނެ އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ 12 އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެ 90 އިންސަތައަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަވާންޖެހެ އެވެ. އަދި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ 90 އިންސަތައަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރަށް ގެސްޓް ހައުސް ހުންނަ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާމީހުންނާއި ޓޫރިސްޓް ހިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 95 އިންސަތައަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަވާންޖެހެ އެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 12 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 2335 މީހުންގެ ތެރެއިން 2242 މީހުން ( 96 އިންސައްތަ) ވަނީ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 65 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 130 މީހުންގެ ތެރެއިން 123 މީހުން (95 އިންސައްތަ) ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން  މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.