އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ސެމީއަށް ކައުންސިލް، ޕޮލިސް، ފެނަކަ އަދި މަރުކަޒު

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫގެ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައިކުޅޭ އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބްރާންޗް، ކައުންސިލްގެ އަދި ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ކޮންބައިން ޓީމެވެ.

6 ޓީމް ވާދަކުރި މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އިހަވަންދޫ ހުރަވީ ދަނޑުގައެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކޮންބައިން ޓީމް ނުކުންނާނީ އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ކޮންބައިން ޓީމާއި ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ފެނަކަ ނުކުންނާނީ އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދެކޮޅަށެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 11 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރެއެވެ.