ޝެއިޙް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް މިރޭ އިހަވަންދޫ ހުރަވީ ދަނޑުގައި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

“ތައްޔާރުތޯ؟” ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްޙޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝެއިޙް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ދަރުސްއެއް މިރޭ އިހަވަންދޫ ހުރަވީ ދަނަޑުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ މިދަރުސް ފެށޭނީ މިރޭ 20:15 ގައެވެ.

މިދަރުގައި ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވުމަކީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެދުމެކެވެ. މިދަރުސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އިހަވަންދޫ.ކޮމް ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާނެއެވެ.