Banner Image Description

ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް

މަރިޔަމް

ހއ. އިހަވަންދޫން 22 ނޮވެމްބަރުގައި ނެގުނު ފުލޫ ސާމްޕަލް އެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ނެގުނު ސާމްޕަލް ތަކުން 13 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާކަމަށް އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ނޮވެމްބަރ 22 ގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އޯޕީޑީއަށް ރޯގާޖެހިގެން ދެއްކި މީހެއްގެ ފުލޫ ސާމްޕަލް އެކެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު ވަނީ އެމީހާއާ ކޮންޓެކްޓުވި މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެފައެވެ. މިކޭސްތަކާ ގުޅިގެން އިހަވަންދޫގެ 6 ގެއެއް ކަރަންޓީނު ކޮށް، ކޮންޓެކްޓު ޓުރޭސިން ހެދުމާއި ކޮންޓެކްޓުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުން ސިއްހީމަރުކަޒުން ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

ނޮވެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ފަރާތްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރެއިން ރޭގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ 13 ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އިއްޔެ ހަވީރުވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގާފައެވެ. މިވަގުތަށް ނަތީޖާ ނުލިބޭ 31 ސާމްޕަލް އެއް ވާ ކަމަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ސިއްހީމަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދުމުގައި ރޯގާގެ އަލާމަތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނާ ބައްދަލުނުވާގޮތަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ރޯގާ ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިއަދުން ފެށިގެން ބަލަމުން ދާނީ އެމަރުކަޒުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފުލޫ ކުލިނިކުން ނެވެ. މިގޮތުން ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދައްކަން އައުމުގެ ކުރިން ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ 6500501 އަށް ގުޅައި ނޯޓު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ފުލޫނިކު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން 4:00 އަށެވެ.