Banner Image Description

މުހައްމަދު ރަޝީދު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރަކަށް

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ހއ. އިހަވަންދޫ ރާނާގޭ މުހައްމަދު ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އެ މަގާމަށް އެބޭފުޅާ  އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިމަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާއިއެކު އެބޭފުޅާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިހަވަންދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަދި އެބޭފުޅާ މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

މުހައްމަދު ރަޝީދުވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އެކިއެކި އިންތިހާބީ މަޤާމްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ފުތަރަމަ އައްޔަންކުރެއްވީ އެބޭފުޅާއެވެ. އެއަށްފަހު ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްކަމާއި، ރައީސްކަމާއި އަދި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަންވެސް އެބޭފުޅާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.