އެކްޓިވް ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު މީހުންގެ އަދަދު 100 އިން މައްޗަށް

މަރިޔަމް

ހއ. އިހަވަންދޫން 22 ނޮވެމްބަރުގައި ނެގުނު ފުލޫ ސާމްޕަލް އެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ނެގުނު ސާމްޕަލް ތަކުން 21 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު މިފަރާތްތަކުގެ ޑައިރެކްޓު ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާކަމަށް އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ، ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަކުރަމް މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑު ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެން މިވަގުތު އިހަވަންދޫގައި 125 މީހަކު ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ 21 ފަރާތާއި އެފަރާތްތަކުގެ 104 ކޮންޓެކްޓުންނެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ނޮވެމްބަރ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިހަވަންދޫގެ 36 ގެއެއް ވަނީ ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައެވެ.

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑު ބަލި ފެނުމާ ގުޅިގެން ކޮންޓްކްޓު ޓުރޭސިން ހަދައި ނިމިފައިވާއިރު، ރޯގާ ޖެހިގެން ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލް ތައް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ނަގަމުން ގޮސްފައި ވެއެވެ. މިއިން އެއްވެސް ސާމްޕަލް އެއް މިހާތަނަށް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.