Banner Image Description

މިއަހަރުވެސް އިހަވަން ކަޕް ބާއްވަނީ!

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ހއ އަދި ހދ ގެ ރަށްތަކުގެ ޓީމް ތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިދިޔަ އަހަރު ކްލަބް ޕޯލްސް ސްޓާއިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ “އިހަވަން ކަޕް” މިއަހަރުވެސް ބާއްވަން ނިންމައި އެމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިހަވަން ކަޕަކީ ހއ އަދި ހދ އަތޮޅިގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އެންޖީއޯތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި އަދި ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

އިހަވަން ކަޕްގެ ފުރަތަމ މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 15 ޓީމަކުން ބައިވެރިވިއެވެ. އެއީ ކުޅިމަގު، ޒުވާނުންގެ ގުޅުން، އުލިގަމް، ކޮފަލި، އެންވީކޭ، ބޮޑުމަގު، އެޗްއެން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ޗެޕޭ ސްޕޯޓްސް، ކްލަބް ޕެނީ، ޖަންގަލް، ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު، ސެންސިޓީ، ޓީމް ނައިވާދޫ، އަރާދުވާ، ތުރާކުނު ޓީމް އަދި ސެންސިޓީ އެވެ.

އިހަވަން ކަޕް ގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ކްލަބް ޕެނީއެވެ. އެފަހަރުގެ މުބާރާތް ޕެނީ ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި ކުޅިމަގާއި ވާދަކޮށް 3-1 ލަނޑުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

ފޯރިގަދަ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް 25000 ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ތިލަދުންމަތީގެ ޖަމިއްޔާއަކުން އެ ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކުން ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން