އިހަވަންދޫގައި ޔޫތް ސެންޓަރެއް އަޅާދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އެމިނިސްޓްރީން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވާގޮތުން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 12:00 އަށް އެމިނިސްޓްރީއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

އިހަވަންދޫގައި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ދިޔައިރުވެސް އެ މަޝްރޫއު ޢިއުލާންކޮށްފައިނުވާތީ ދާދިފަހުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަހްމަދު މަހުލޫފާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގައި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އެދުވަހު މިނިސްޓަރު މްހްލޫފް ވިދާޅުވީ އިހަވަންދޫ ޔޫތް ސެންޓަރު ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ދާދިއަވަހަށް އިއުލާންކުރާނެކަމުގައެވެ.