ރިވެލި ތަރި އެވޯޑް ރާޔަން، ސާލިމް އަދި މާޢިޒަށް

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ތަފާތު ހުނަރުތަކާއި އެ ހުނަރުތައް ދައްކާލާ، ހިތްވަރުދީ، ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ދެމުން އަންނަ “ރިވެލި ތަރި” އިހަވަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 3 ފަރާތަކުން ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އެފަރާތްތަކާއި “ރިވެލި ތަރި 2021” އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދުއެވެ.

ރިވެލި ތަރި އެވޯޑް ހާސިލްކުރި އިހަވަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަކީ:

1. ރަޔާން ރިޔާޟް ޢަބްދުލްވާޙިދު / ވަފާ (ތަޢުލީމީ ދާއިރާ) : ޢުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ރަޔާން ވަނީ، އައިޖީސީއެސްއީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެ ކެމިސްޓްރީން އޭ ސްޓާރ އެއް ހޯދާފައެވެ.

  1. މުޙައްމަދު މާޢިޒު / ދުންތަރި (ތަޢުލީމީ ދާއިރާ): މާއިޒްގެ ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުން ލިބިގެންވާ ޒުވާނެކެވެ. ރޭގެ ހަފުލާގައި މާއިޒް ދެއްކެ އަސަރުން ފުރިންގެވާ ވާގަކަތައްވެސް މިހާރުވަނީ ސޯސަލްމީޑިއާގައި ވައިރަލްވެފައެވެ.
  2. ޙުސައިން ސާލިމް / ތެމާ (ކުރެހުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ): ސާލިމައަކީ ފޮޓޯ އަދި ވިޑިއޯގްރަފީ އަދި އެނިމޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ހުނަރުވެރިއެކެވެ. ސާލިމް ވަނީ ބައެއް މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންވެސް ޑިވޮލޮޕް ކޮށްފައެވެ.

ރިވެލި އެވޯޑަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ދެއަހަރުން އެއް އަހަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، އެމީހުންގެ ލާބަޔަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެމުންދާ އެވޯޑެކެވެ.