މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ހެދުމަށް އެސްކޮން އާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގައި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލެއް ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން، އެސްކޮން ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުން އުވައިލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ. އެއީ ތަކުރާރުކޮށް އެސްކޮން ބިލްޑަރސްއިން އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފުވެފައިވާތީކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މިމަޝްރޫއު އެސްކޮން ބިލްޑަރސްއާއި ހަވާލުކުރީ 7 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. އެސްކޮންއާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލިއިރު ހޯލްއިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތާއި ރޭނުމުގެ ބޮޑުބަޔެއްވަނީ ނިމިފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ދަނީ މިހާރު އިމާރާތް ހުރިގޮތުގެ އެސެސްމެންޓެއްހަދައި އިމާރާތް ނިންމުމަށް އައުބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ޓެންޑާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 418 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ހޯލެކެވެ. މި ހޯލުގައި ދެ ޗޭޖިންގް ރޫމާއި، ގުދަނަކާއި، 4 ފާޚާނާ އިތުރުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ފާޚާނާ އެއްވެސް ހުރެއެވެ. ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރާ މި ހޯލްގެ މެދަށް ހުސްކޮށް އޮންނަ ގޮތަށް ވަނީ ޑިޒައިން ކޮށްފައެވެ.