Banner Image Description

އަލަށްދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ އުސޫލު އަންމުކޮށްފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫއިން އަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ 200 ބަންޑާރަގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުސޫލު އިހަވަންދޫކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފިއެވެއެގޮތުން މިހާތަނަށް ކަންމުޑި އަޅާނިމިފައިވާ ގެތަކުގެ ވެރިން، ގެވަޅުތަކުގައިހުރި ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ފޯމްފުރައި، ބަދަލު ދިން ރުއްގަސް ކަނޑައި ބިންސާފުކުރުމަށްފަހު ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ ފޯމް” އާއި އެކު ހުށަހެޅުމުން ގޯތިތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައި ދޭނެއެވެ.

ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ ފޯމް ކައިންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ގޯތިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭނީ، ގެވަޅުތަކުގައިހުރި ބަދަލުދޭންޖެހޭ ރުއްގަހަށް ބަދަލުދީ، ބަދަލުދިން ރުއްގަސްކަނޑައި ބިން ސާފުކުރުމުން ކަމުގައެވެއެގޮތަށް ނިންމާފިވަނީ ކުރީގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައިކަމުގައި ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. “ބައެއް މީހުން ގެއަޅައި އެތަންތަނަށް ދާއިރުވެސް ކައިރީގައި ހުރި ގެވަޅުތަކުގެ ދިގު ރުއްގަސް ހުންނަނީ ނުކަނޑައި، އެތަކެތިން އެތައް ގެއްލުމެއް އާބާދުވާ ގެވަޅުތަކުގެ މީހުންނަށްއެބަވޭއަނެއްކާ އެރުއްތައް މިކެނޑެނީ އެތައް ދުވަހެއްފަހުން” ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.