އަންހެނުން ކޮމީޓިން އިސްނަގައިގެން ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ހއ. އިހަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އިސްނަގައިން އިހަވަންދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔަ ހަވީރު 4:15 ގައި ފެށި މި މަސައްކަތުގައިވަނީ އިހަވަންދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން ގަބީލާ ސަރަހައްދުން ފެށިގެން ހިއްކި ބިމާއި ހަމަޔަށް ސާފުކޮށްފައެވެ.

މިމަސައްކަތުގައި ކުދިބޮޑެތި ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތުގައިވަނީ އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ބައެއް ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމަގު ޖަމިއްޔާ، ބީ.އެމް.އެލް، ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރ، ފެނަކަ، ސިއްހީމަރުކަޒު، ސްކޫލް އަދި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.