ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ނޫނީ އިހަވަންދޫއަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެނައުން މަނާކޮށްފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ރަށުގެ އާއްމު މަސްލަހަތާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީން ރަށަށް އެތެރެކުރުމާއި ރަށުގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންނާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއުސޫލުލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު އެއުސޫލާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް “ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒު ކުރުމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނު” ގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުންކުރި އަމުރަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޖޫރިމަނާ ކުރާނެކަންވަނީ އަންގާފައެވެ.

ރަށަށް އަލަށް ބިދޭސީއެއް އެތެރެކުރާނަމަ، ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމުފުރާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އުސޫލުގައި ވާގޮތުން ކައުންސިލްގެ ހުއްދަނެތި ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ގެންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިފަރާތް އަދި ކެޕްޓަނުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެއެވެ. ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ރަށުގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންވެސް މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ރަށުގައި އުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދަންޖެހެއެވެ. ރަށުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާޑު ހެއްދުމަށް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެ ކާޑަކީ ކޮންމެ 6 މަހަކުން މުއްދަތު ހަމަވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ ކާޑެކެވެ. އަދި އެ ކަރޑް ހެއްދުމަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު 150ރ ދައްކަންޖެހެއެވެ.

ޤަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރު 1000ރ އިން އަދި ދެވަނަފަހަރު 2500ރ އިން އަދި 3 ވަނަފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެފަހަރަކު 5000ރ ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާއި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕޮރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މިއޫސޫލުން އިސްތިސްނާވާނެކަމުގައެވެ.