އިމަގު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން ޒުހައިރުގެ 16 ވަނަ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

އިމަގު (އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން) ޖަމިއްޔާ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ޒުހައިރުގެ ހަނދާނީ 16ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 3 އަހަރުން ދަށާއި 3 އަހަރާއި 4 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ އާއި 4 އަހަރާއި 5 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ އާއި 5 އަހަރާއި7  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ އާއި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކިޔެވުން ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެލެނިވެރިން އެދެމުންދާތީ، އެ އުމުރުފުރާތަކުގެ ކުދިންގެ ކިޔެވުން ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި އުމުރުފުރައިގެ ބައިވެރިންނަށް ވީޑިއޯ މެދިވެރިކޮށް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްނަމަވެސް، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި އިހަވަންދޫ ގެ ކުދިންނަށް ކަމަށް އިމަގުން މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް ވަކި އުމުރުފުރާއަކަށް ބެލުމެއްނެތި ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ވަނީ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ވިދިވިދިގެން 5 ފޮތުން ފެށިގެން ވިދިވިދިގެން 30 ފޮތާ ހަމައަށް ކިޔެވޭ ގޮތަށް މިގޮފީގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ވިދިވިދިގެން 2 ފޮތުން ފެށިގެން ވިދިވިދިގެން 12 ފޮތާ ހަމައަށް ކުޔެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމްޟާންމަހުގައި ބާއްވަމުން އައި އިމަގު ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުގެ ރަމްޟާންމަހުގައި ބޭއްވިފައި ނުވަނީ ކޯވިޑު-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށްދާ ފަރާތަކަށް 5000 ރުފިޔާ، ދެވަނަ އަށް ދާ ފަރާތަކަށް 3000 ރުފިޔާ އަދި ތިންވަނަ އަށް 1000 ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު އޮންލައިންކޮށް ފުރިހަމަކޮށްލެވޭގޮތަށް އިމަގުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.