ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަން ދެއްވުމަށް މެމްބަރު އެދިލައްވައިފި

adhuham

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒައްތެރި މެމްބަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ކަމާއި އަލަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. ޢަބްދުއްﷲ މައުސޫމާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައި، ހއ އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން އެދިލައްވައިފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ކުރިއަަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި މިއަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގެ އިތުރުން، މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެއްވި ކަމަށް މެމްބަރު ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

Posted by Ihavandhoo Shifau on Sunday, September 6, 2020

ބައްދަލުވުމުގެ ވާހަކަ ފޭސްބުކުގައި ހިއްސާ ކުރައްވައި މެމްބަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހއ. އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ.

މިއީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމާއި ހަވާލުވެޑައިގަތުމަށް ފަހު މިނިސްޓަރ މައުސޫމާއި މެމްބަރު ޝިފާއު ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.