ބަންޑާރަ ގޯތިތައް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ސާފުކުރުމަށް އަންގައިފި

އިސްމާއިލް ހައްމާޒް

އިހަވަންދޫން އަލަށް ދޫކުރި ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ސަރަހައްދު 16 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ސާފްކޮށް ނިންމުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްއިން އަންގާފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ “ފޭސްބުކް” ޕޭޖްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އެ ޕޯސްޓްގައި އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ބިން ސާފުކޮށް ނިންމުމާއެކު، ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދީ، އިންވަކިކޮށް ކަންމުޑިއަޅައި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށިގެންދާނެއެވެ.

އިހަވަންދޫއިން ބަނޑާރަ ގޯތި ދޫނުކުރާތާ ގިނަ އަހަރު ތަކަކަށްފަހު، ދާދި ފަހުން ދުއިސައްތަ ގޯތިދޫކޮށް، އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވަމުން ގެންދާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.