ހެލްތު ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

މަރިޔަމް

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑު ބައްޔަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން މިއަދު ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ރޯގާގެ އަލާމަތްތައް ފެނިގެން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް 23 ޑިސެމްބަރ (ބުރާސްފަތި ދުވަހު) ނެގި ސާމްޕަލް އެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާކަމަށެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށް އެމަރުކަޒުން ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށްތަކައި ދެންނަވާފައި ވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތިގައި އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ އެމަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރެކެވެ.

ނިމިދިޔަ ނޮވެމްބަރުމަހު އިހަވަންދޫން ފެނުނު ކޮވިޑުގެ ބަލީގެ އެންމެން ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލި ފަހުން މިއަދު މިފެނުނު ކޭހާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު އިހަވަންދޫގެ ޕޮސިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދަކީ 1 އެވެ.

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރ ކޮވިޑަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އެމަރުކަޒުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ސާމްޕަލް މިއަދު ނަގަމުންދާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.