އިހަވަންދޫމަދަރުސާގެ ކުލާސްރޫމު އެޅުމުގެ ޕުރޮޖެކްޓު ބާތިލް ކޮށްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގައި 5 ކުލާސް ރޫމުގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު އެޕުރޮޖެކުޓު ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި 5 ކުލާސް ރޫމުގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް 07 ޖެނުއަރީ 2013 ގައި ބިޑަށް ހުޅުވައިލައި ހުށައެޅޭ ބިޑުތައް ހުޅުވުން 7 ފެބުރުއަރީ 2013 ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނިއްމާފައިވާއިރު، އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ކުލާސްރޫމު އެޅުމުގެ ޕުރޮޖެކުޓު ބާތިލްކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނެ އެމިނިސްޓުރީން އިޢުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ 7 ފެބުރުއަރީ 2013 ގައެވެ.

އެމިނިސްޓުރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެޕުރޮޖެކުޓު ބާތިލް ކޮށްފައި ވަނީ އެޕުރޮޖެކުޓުގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވާ މިނިސްޓުރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެޕުރޮޖެކުޓު ހިންގުމަށް ބޭނުން ނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވަޑައިގެން އެސުކޫލުގައި 5 ކުލާސް ރޫމުގެ އިމާރާތެއްގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު އެކި ސަބަބުތަކައި ހުރެ މިނިސްޓަރގެ ދަތުރުފުޅުވަނީ ކެންސަލް ވެފަ އެވެ.

700 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި އިމާރާތުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ލައިބުރަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާއި އިންޑޯ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ގެންދިއުމަށް ދަތިވެފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.