ކޮވިޑް-19: އިހަވަންދޫގެ 32 ތަނެއް ކަރަންޓީނުގައި

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިހަވަންދޫގެ 32 ތަނެއްވަނީ ކަރަންޓީނުކޮށްފައެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ 29 ގޭގެ އިތުރުން މަސްދޯންޏަކާއި މާލެ ދަތުރުކުރާ 2 ބޯޓެވެ.

ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ގެތަކަކީ މާލެއިން އިހަވަންދޫއަށް އައި މީހުން ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް މަޑުކޮށްގެން ތިބި ގެތަކުގެ އިތުރުން އިހަވަންދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ފަރާތްތަކާއި “ކޮލޯސް ކޮންޓެކްޓް” ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅެމުންދާ ގެތަކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް އިހަވަންދޫއިން މިހާތަނަށް 181 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު 3 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލްވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. ފައްސިވެފައިވަނީ މިވަގުތު ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ދެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިންނެވެ. 137 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނައްސިވެފައިވާއިރު ރޭ ނެގި 41 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

ރޭ ނެގި 41 ސާމްޕަލްގެ ތެރޭގައި، ކޮވިޑް-19 އަށް އިހަވަންދޫއިން ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި 38 ސާމްޕަލް ހިމެނެއެވެ.