Banner Image Description

ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށް

މަރިޔަމް

ހއ. އިހަވަންދޫން 23 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމުލަ 100 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ރޭ އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ރޭގެ ނިޔަލަށް 100 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ރޭގެ ނިޔަލަށް 36 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު އިހަވަންދޫގައި ތިބި ކޮވިޑު ބަލީގެ މީހުންގެ އަދަދަކީ 64 އެވެ.

އިހަވަންދޫން ފެންނަމުންދާ ކޮވިޑު ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 622 ސާމްޕަލް ނަގާފައި ވާއިރު، މިވަގުތު ނަތީޖާ ނުލިބޭ 92 ސާމްޕަލް ވާކަމަށް މަރުކަޒުން ހާމަކުރި ތަފާސްހިސާބު ތަކުގައި ވެއެވެ.

ރޭ ނަތީޖާ ލިބިފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 9 ވަނަ ދުވަހު (އާދިއްތަ) ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލް ތަކުގެއެވެ. ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ނެގޭ ސާމްޕަލް ތަކުގެ ނަތީޖާ މިހާރު ލިބޭލެއް ލަސްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހއ. އަތޮޅުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ސާމްޕަލް ތައް ފޮނުވަމުންދަނީ މާލެ އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑުގެ ކޭސްތަށް ފެންނަމުންދާތީ 31 ޑިސެމްބަރ އިން ފެށިގެން އިހަވަންދޫ ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.