Banner Image Description

ހއ. ހޯރަފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހޯރަފުށީގެ މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން އެ ރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އެރަށު މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ ހަވީރު ބާއްވާފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހްމަދު ސަލީމާއި އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އާދަމް އާޒިމް އާއި އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރަށުގެ މަގު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓައިދިނީ ހޯރަފުށީގެ އިސް ރައްވެހިންނެވެ.

ހޯރަފުށީގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފުރަތަމަ ތަރައްޤީކުރަނީ ރަށުގެ 11މަގެކެވެ. މީގެތެރޭގައި ރަށުގެ އެންމެ ބޮޑު 6 މަގު ހިމެނެއެވެ. އެއީ އެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މަގުތަކެވެ. މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި 3 ފަރުމާއެއްގެ މަގުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނެފައި ވަނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 11 މަގެއް، ޖުމްލަ 3.5 ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭކަމަށެވެ. އަދި 909,25 އަކަ މީޓަރުގެ ދުއްވާ ސަރަޙައްދު ލެވަލްކޮށް ތާރުއަޅައި ތަރައްޤީކުރުމާއި، 114،11އަ ކަމީޓަރު ސަރަޙެއްދެއްގައި ދުވާރު ހެދުމާއި، ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އިތުރުން މަގުބައްތި އަދި މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ މި މަޝްރޫޢު މިއީ 90.71 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.