ކަރަންޓް އަދި ފެން މީޓަރުން ރީޑިން ނެގުމަށްފަހު ވަގުތުން ބިލް ދޭ ހިދުމަތް މިމަހުން ފެށިގެން ފަށަނީ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ކަރަންޓް އަދި ފެން މީޓަރުން ރީޑިން ނެގުމަށްފަހު ބިލް ފަހުން ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވަގުތުން ބިލް ހަވާލުކުރާ ހިދުމަތް ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން މިމަހުން ފެށިގެން ފަށާނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން މިއަދު އާއްމުކުރި ދެންނެވުމެއްގައި ވަނީ މިހިދުމަތް ޖަނަވަރީ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މިމަހުގެ 25 އަދި 26، މިދެދުވަހު ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެބުރާންޗުގެ މުވައްޒަފުން ރީޑިންގ ނެގުމާއި ބިލްހަވާލުކުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތުތަކުގައި ގެތަކުގެ ކަރަންޓު އަދި ފެން މީޓަރުން ފަސޭހައިން ރީޑިންގ ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންވުން އެދިލައްވައެވެ.

ރީޑިން ނެގުމަށްފަހު ކަރަންޓް ބިލް ފަހުން ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވަގުތުން ކަރަންޓްބިލް އަތައް ދޭ ހިދުމަތް ފެނަކައިން ރަސްމީކޮށް ފަށާފައި ވަނީ ނިމިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު އެވެ. މިހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނިން ބުނެފައި ވަނީ، އެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރެވުމާއެކު ބިލުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވި، އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތު މީހާގެ ގޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މީޓަރުން ރީޑިންގ ނެގުމާއެކު، ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތައް އެމީހާ ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސަގެ ތަފްސީލު ވަގުތުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ބިލު ވަގުތުން ލިބުމާއެކު “ފެނަކަ ބިލް ޕޭ” އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިން ބުނީ އެ އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފް ކުރެވުމާއެކު، ބިލު ޕްރިންޓު ކުރުމަށް ފެނަކައިން ކުރާ ހަރަދު އެތައް ގުނައެއް ދަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރީޑިންގ ޑިވައިސް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭ ބިލުތަކަކީ ތާމަލް ޕްރިންޓް ކުރެވޭ ބިލުތަކެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ޕްރިންޓު ކުރަން ހޭދަވާ ހަރަދު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.