އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 18 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 20:30 ހުގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުން އެދިލައްވައެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުންވަނީ މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލާއި ކުރުން ބޭނުންވާ ސުވާލެއްއޮތްނަމަ އެސުވާލެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލާފައެވެ. ގޫގަލް ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ފޮނުވޭއިރު ސުވާލު ފޮނުވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 17 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގައެވެ.