މޮޅަދޫ އަދި މާރަންދޫ ސްކޫލްގައި ކްލާސް ރޫމްތަކެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

މޮޅަދޫ ސްކޫލް އަދި މާރަންދޫ ސްކޫލްގައި އިމާރާތްތަކެއް އަޅަން ދެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މާރަންދޫ ސްކޫލްގައި 2 ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތެއް ހަދަން ހަވާލުކުރީ ކޭ އެންޑް އެފް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. 7،939،576.01ރ ގެ އަގަކަށް ހަވާލުކުރި މިމަސައްކަތް 200 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ. މޮޅަދޫ ސްކޫލުގައި 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެލްޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރީ 4،779،049.14ރ އަށެވެ. މިމަސައްކަތް 118 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހެއެވެ.

މޮޅަދޫ ސްކޫލުގައި 53 ދަރިވަރަކު ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުން ދާއިރު މާރަންދޫ ސްކޫލުގައި

183 ދަރިވަރަކު ދަނީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންނެވެ.