ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އޭޕްރިލް 10 ގައި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރިލްމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބަށް އެކުލަވާލާފައި އޮންނަ ގައުމީ ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީން މިވަގުތު ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި އިންތިޙާބުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހުކުރު  ދުވަހުން ފެށިގެން ފަށާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ތާރީހު އިއުލާންކުރައްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މޭމަހުގެ 9 ވަނަދުވަހަށްވުރެ އިންތިޙާބު ފަސްކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ނުވާނަމަ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އެކަން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުންކަމަށެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގެ ތާރީހު އިއުލާންކުރުމުން އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން މިއަދުން ފެށިގެން ކެމްޕެއިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ނަން ނެގުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ ކޮބައިކަން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާއްމުކުރާނެކަމަށްވެސް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިއްޚީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްފައިވާއިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ އެ އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވާފަ އެވެ.

ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގައިޑްލައިންގެ ކަންކަން އެޗްޕީއޭއިން ކުރަންޖެހެ އެވެ. އަދި އެ ގައިޑްލައިންގް ޑްރާފްޓެއް އެޗްޕީއޭއިން އީސީއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތުލިބެ އެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިންކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބިގެންދޭތޯ ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެކަމަށެވެ. ހަބީބް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކުރަންނުޖެހޭ ކަންކަން އެޗްޕީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވޯޓްލެވޭ މީހުންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެކަން ޤާނުނު ނުދަންނަކަމަށެވެ. ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއަކީ އެންމެންނަށްވެސް ވޯޓްލެވޭ ފުރުސަތު ހޯދާދައިނުންކަމަށެވެ.