އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ހއ. އިހަވަންދޫ އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަޒް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ހަޒް އިންވެސްޓްމަންޓާއި މިއަދު ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އެމަރުކަޒަށް ގެނެސްފައިވާ ބެކްއަޕް ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް އިމާރާތެއް ހެދުމާއި، އިތުރު ލޯންޑަރީއެއް ހެދުމާއި ކަރަންޓްވަޔަރިން ރަނގަޅުކުރުމުގެ އިތުރުން އެމަރުކަޒުގެ ގުދަނާއި އައިސީޔޫގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަސައްކަތްތައް ހަޒް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 221415ރ އަށެވެ.

މިމަސައްކަތްތަކަށް ބިޑު ހުށައަޅާފައި ވަނީ ނިމިދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.