މެއި މަހުގެ ބިލްތަކަށްވެސް ގޭގައި ތިބެގެން ފައިސާ ދެއްކޭނެ : ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗު

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މެއި މަހުގެ ބިލްތަކަށް ވެސް އޮންލައިން ޓްރާންސްފަރ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެ ބުރާންޗުން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިން ޓްރާންސްފަރ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އެވެ.

ކޮވިޑު-19 އާ ގުޅިގެން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލްވެސް ގޭގައި ތިބެގެން ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ފެނަކައިން ހަމަޖައްސާދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.